Algemene voorwaarden – Trainingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle nascholings- en trainingsactiviteiten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Bureau Onderwijs Hoogbegaafden / www.21steeeuwsevaardigheden.nl en de klant.
2. Klant is een ieder die zich door middel van een inschrijvingsformulier heeft geregistreerd als deelnemer aan een cursus of training. Onder klanten worden tevens scholen verstaan die een overeenkomst sluiten voor het volgen van nascholing..
3. Voor participatie aan cursussen en trainingen geldt dat deze na opgave deelname na de wettelijk geldende bedenktermijn van 14 dagen niet meer geannuleerd kan worden. Wel mag altijd een ander dan de oorspronkelijke opgegeven persoon een cursusplaats innemen. Dit dient echter wel vooraf aan de organisatie gemeld te worden.
4. De cursussen en trainingen worden verzorgd door de opdrachtnemer of door een door de opdrachtnemer als gelijkwaardige docent gekwalificeerde persoon. De klant wordt vooraf gaand aan de ondertekening van de opdrachtovereenkomst geïnformeerd wie de docent/trainer van de bijeenkomst zal zijn.
5. Indien de opdrachtnemer of docent/trainer verhinderd is wegens ziekte of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden (zoals sterfgeval in directe familiekring) staat het de opdrachtnemer vrij om een gelijkwaardige vervanger de werkzaamheden te laten verrichten. Hiervoor wordt echter altijd overleg met de klant gepleegd. Indien de klant afziet van de vervanger, kan op dat moment een nieuwe datum afgesproken worden waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden.
6. Direct na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.
7. Voor studiedagen op locatie geldt dat deze na schriftelijke bevestiging niet meer geannuleerd kunnen worden.
8. Facturen worden te naam gesteld en geadresseerd, op basis van gegevens conform persoonlijke opgave van de klant. Het is na deze persoonlijke opgave niet mogelijk om facturen aan een ander adres of andere rechtspersoon te laten zenden. Indien de werkgever van de klant de factuur voldoet, is de klant zelf verantwoordelijk dat de daartoe juiste gegevens bij inschrijving worden opgegeven.
9. Cursusmateriaal en voorlichting over bijeenkomsten wordt naar adres gezonden dat de klant persoonlijk bij inschrijving heeft opgegeven.
10. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de verstreken bedenktermijn. 16 dagen na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
11. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,– alles exclusief omzetbelasting.
12. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.
13. Eigendomsrecht en auteursrecht cursusmateriaal: Het eigendomsrecht en auteursrecht op álle cursusmaterialen en toegepaste werkvormen berust bij Bureau Onderwijs Hoogbegaafden/www.21steeeuwsevaardigheden.nl. Het is niet toegestaan cursusmaterialen – of delen daarvan – zonder tostemming in de eigen situatie te gebruiken en/of te verspreiden.

Algemene voorwaarden – Lesmaterialen

  1. Op alle digitale leermaterialen die worden aangeboden op deze website zit copyright.
  2. U mag deze materialen printen en zowel digitaal als uitgeprint binnen de school verspreiden.
  3. U mag deze materialen  niet online zetten, plaatsen op een (school)website of invoeren in een digitaal arrangement zoals bijvoorbeeld yurls, webpaden, wikiwijs etc.
  4. Wanneer u de materialen opslaat in ‘the cloud’ mag u geen link naar het opgeslagen materiaal op uw website of online leerarrangement opnemen.
  5. Deze voorwaarden gelden voor zowel de betaalde als de gratis materialen.